شاخص ها و نماگرهای نيروی انسانی- تابستان 88

عنوان شاخص يا نماگر

واحد

مقدار . تعداد

ميزان تغيير نسبت به فصل قبل

ميزان تغيير نسبت به فصل مشابه سال قبل

نرخ مشارکت اقتصادی (نرخ فعاليت)

درصد

31.7

1.9-

4.5-

نرخ مشارکت اقتصادی مردان

درصد

55.2

3.1-

4.7-

نرخ مشارکت اقتصادی زنان

درصد

8.6

0.3-

2.7-

نرخ مشارکت اقتصادی مناطق شهري

درصد

30.4

0.8-

4.0-

نرخ مشارکت اقتصادی مناطق روستايي

درصد

33.8

4.0-

5.3-

نرخ بيکاری

درصد

10.7

1.6

0.4-

نرخ بيکاری مرد

درصد

8.2

1.5

0.5-

نرخ بيکاری زن

درصد

26.2

1.0

2.2

نرخ بيكاري مناطق شهري

درصد

14.7

3.1

0.6

نرخ بيكاري مناطق روستايي

درصد

4.7

0.7-

1.8-

نرخ بيكاري جوانان (24-15 ساله)

درصد

30.1

1.1-

0.3

سهم اشتغال ناقص

درصد

6.2

2.6-

0.7-

سهم شاغلان دربخش كشاورزي

درصد

38.1

0.8

1.4

سهم شاغلان دربخش صنعت

درصد

25.8

2.8

1.6-

سهم شاغلان دربخش خدمات

درصد

36.1

3.6-

0.2

سهم شاغلان بخش عمومي ازكل شاغلان

درصد

20.2

4.3

4.2

سهم شاغلان بخش خصوصي ازكل شاغلان

درصد

79.8

4.3-

4.2-

 

اينجا شهرداري کرمان ...
      سامانه ارتباط مردمی : 137
      سامانه پیامکی : 10001371000
      ارتباط با شهردار
      تلفن های تماس : 32268350-034
      آدرس ساختمان شهرداری مرکز :
      کرمان - خیابان سپه
    
 
 

پرداخت اینترنتی قبوض