سرمایه گذار : آقای حاج ملک              ارزش تقریبی سرمایه گذاری : 30 میلیارد ریال

نوع قرارداد : B.O.T

شرح پروژه : آدرس بلوار 22بهمن حد فاصل فروشگاه سپه و اداره ثبت احوال  – کاربری ورزشی

میزان سرمایه گذاری : 1 میلیارد ریال (آورده سرمایه گذار )

آورده شهرداری : عرصه به مساحت 3685متر مربع به ارزش تقریبی 29میلیارد ریال و مجوزها

میزان پیشرفت : در حال بهره برداری

مدت زمان بهره برداری : 15 سال از تیرماه 1390

اينجا شهرداري کرمان ...
      سامانه ارتباط مردمی : 137
      سامانه پیامکی : 10001371000
      ارتباط با شهردار
      تلفن های تماس : 32268350-034
      آدرس ساختمان شهرداری مرکز :
      کرمان - خیابان سپه