نام سرمایه گذار : سید علی هاشمی ( شرکت ایمن پارک )    ارزش تقریبی سرمایه گذاری: 7 میلیارد ریال

تاریخ انعقاد قرارداد : 91/7/22

موضوع قرارداد :  اجرا این پروژه به روش B.O.T  در مسیرهای مصوب شورای شهر و ترافیک می باشند.

مدت بهره برداری :  5 سال  (فقط 55 درصد برای سرمایه گذارو 25 درصد به حساب شهرداری و20 درصد برای پلیس می باشد)

سهم شهرداری :  صدور مجوز برای نصب پارکومترها قریب 500 میلیون ریال

سهم سرمایه گذار : مبلغ 6/5 میلیارد ریال

وضعیت فعلی پروژه : پارکومتر ها در حال بهره برداری می باشند ولی بدلیل عدم اجرای تعهدات سرمایه گذار از طریق واحد حقوقی موضوع در حال بررسی می باشد .

موقعیت :  سطح شهر

اينجا شهرداري کرمان ...
      سامانه ارتباط مردمی : 137
      سامانه پیامکی : 10001371000
      ارتباط با شهردار
      تلفن های تماس : 32268350-034
      آدرس ساختمان شهرداری مرکز :
      کرمان - خیابان سپه