نام سرمایه گذار : آقای پورچراغی

تاریخ انعقاد قرارداد : در حال مذاکره

موضوع قرارداد : اجرای کامل پروژه به صورت ساخت و بهره برداری و واگذاری توسط سرمایه گذار واقع در باشگاه فرهنگی و ورزشی شهرداری کوچه 16 شهدای خانوک

سهم شهرداری :  کل پروژه بعد از مدت بهره برداری سرمایه گذار متعلق به شهرداری می باشد و آورده شهرداری در این پروژه زمین وسوله و مجوزات ساخت می باشد.

سهم سرمایه گذار : کلیه مراحل ساخت پروژه برعهده سرمایه گذار می باشد و در قبال ساخت سرمایه گذار مدتی براساس توافق و برآورد هزینه ها از پروژه بهره برداری می نماید .

وضعیت فعلی پروژه : سوله پروژه از قبل احداث شده است .

اينجا شهرداري کرمان ...
      سامانه ارتباط مردمی : 137
      سامانه پیامکی : 10001371000
      ارتباط با شهردار
      تلفن های تماس : 32268350-034
      آدرس ساختمان شهرداری مرکز :
      کرمان - خیابان سپه