نام سرمایه گذار : تامین اجتماعی نیروهای مسلح

تاریخ انعقاد قرارداد : در حال مذاکره

موضوع قرارداد : در اختیار گذاشتن زمین و مجوزات ازطرف شهرداری وساختن مجتمع توسط تامین اجتماعی نیروهای مسلح

سهم شهرداری :  بر اساس قیمت گذاری کارشناس رسمی دادگستری مشخص خواهد شد.

سهم سرمایه گذار : ساخت و بهره برداری از مجتمع

وضعیت فعلی پروژه : شهرداری زمینی در بلوار کشاورز برای اجرای پروژه به سرمایه گذار پیشنهاد  داده است که سرمایه گذار باید بررسی نماید .

اينجا شهرداري کرمان ...
      سامانه ارتباط مردمی : 137
      سامانه پیامکی : 10001371000
      ارتباط با شهردار
      تلفن های تماس : 32268350-034
      آدرس ساختمان شهرداری مرکز :
      کرمان - خیابان سپه