آگهی مزايده  فروش زمين و آپارتمان (مزایده شماره 59 )

 سازمان اموال و املاک شهرداری کرمان در نظر دارد جهت فروش تعدادی از املاک و زمینهای خود به صورت نقد و اقساط از طريق برگزاری مزايده عمومی اقدام نمايد لذا از كليه متقاضيان شرکت در مزايده دعوت بعمل مي آيد جهت بازديد از نقشه ها و موقعيت املاک (به سازمان املاک واقع در بلوار فردوسی کوچه شماره 4) و دريافت اسناد مزايده از تاريخ 95/11/03  لغايت 95/11/16 به مديريت امور قراردادهای شهرداری و جهت تسليم پيشنهادات تا مورخ 95/11/20  به دبیرخانه شهرداری واقع در کرمان ، خيابان سپه مراجعه نمايند در ضمن شهرداری در رد يا قبول پيشنهادات مختار است و شرکت کنندگان بايد مبلغ درج شده در اسناد مزايده را جهت هر کدام از املاک جداگانه به عنوان تضمين شرکت در مزايده به صورت وجه نقد واريزی و یا به صورت ضمانت نامه بانکی به همراه ساير اسناد تحويل نمايند. بازگشايي پاکات در تاريخ 95/11/21 انجام خواهد شد و برنده مزايده بايستی حداکثر ظرف مدت يک هفته از تاريخ اعلام برندگان به صورت کتبی ، در صورت پرداخت نقدی نسبت به واريز مبلغ کل پيشنهادی به صورت نقد به حسابی که  سازمان اعلام می نمايد اقدام و در صورت پرداخت به صورت تقسیط 50% نقد و مابقی را در اقساط 3 ماهه با کارمزد 10% پرداخت نماید در غير اينصورت تضمين شرکت در مزايده ایشان به ترتيب به نفع سازمان ضبط خواهد گرديد . بديهي است كه هزينه چاپ آگهي در روزنامه های محلی و سراسری و همچنين کليه هزينه های مربوط به نقل و انتقال اسناد مالکيت و پذيره و اجاره قطعات اوقافی ، ماليات و عوارض بعهده برندگان مزايده ميباشد. ساير اطلاعات و جزئيات در اسناد مزايده مندرج است .

جهت مشاهده لیست مشخصات املاک به سایت شهرداری به آدرس kermancity.ir مراجعه نمایید .

                                                                                                 روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری کرمان  

                                                                                                                                                                                                    

اينجا شهرداري کرمان ...
      سامانه ارتباط مردمی : 137
      سامانه پیامکی : 10001371000
      ارتباط با شهردار
      تلفن های تماس : 32268350-034
      آدرس ساختمان شهرداری مرکز :
      کرمان - خیابان سپه