آگهي مناقصه عمومي

شهرداري كرمان در نظر دارد اجرای پروژه آسفالت معابر شهر کرمان را با برآورد اولیه -/443/611/991/299 ریال به شرح ذکر شده در اسناد مناقصه از طريق برگزاری مناقصه عمومي به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد. لذا از كليه پيمانكاران تاييد صلاحيت شده و دارای رتبه بندی لازم و مرتبط با موضوع مناقصه از سازمان مديريت و برنامه ریزی و يا دفتر فنی استانداری دعوت بعمل مي آيد ضمن معرفی کتبی نماینده خود برای خريد اسناد مناقصه از تاريخ 31/1/96 لغایت 12/2/96 و جهت تسليم پيشنهادات تا تاريخ 17/2/96 به مديريت امور قراردادهای شهرداری مرکز  به آدرس کرمان ، خيابان سپه مراجعه نمايند. در ضمن شهرداری در رد يا قبول پيشنهادات مختار است و شرکت کنندگان بايد                  مبلغ-/000/000/000/15 ریال به عنوان ضمانت شرکت در مناقصه به يکی از صورتهای ضمانت نامه بانکی و يا وجه نقد واريزی ، به همراه ساير مدارک تحويل نمايند بازگشايي پاکات در تاريخ 18/2/96 انجام می شود و در صورتيكه برندگان مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ضمانت نامه آنها به ترتيب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. بديهي است كه هزينه چاپ آگهي بعهده برنده مناقصه ميباشد و ساير اطلاعات و جزئيات ازجمله شرایط پرداخت مبلغ قرارداد در اسناد مناقصه مندرج است.

                                                  روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری کرمان    

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
اينجا شهرداري کرمان ...
      سامانه ارتباط مردمی : 137
      سامانه پیامکی : 10001371000
      ارتباط با شهردار
      تلفن های تماس : 32268350-034
      آدرس ساختمان شهرداری مرکز :
      کرمان - خیابان سپه