آگهی مناقصه پوشش بیمه شخص ثالث و بدنه   

 

 سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری کرمان در نظر دارد جهت پوشش بیمه شخص ثالث تعداد 226 و بیمه بدنه تعداد 14 دستگاه ماشین آلات سبک و سنگین  به مدت 12 ماه و بشرح مندرج در اسناد مناقصه از طريق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نمايد  لذا از كليه بیمه گرهای واجد شرایط و متقاضی شرکت در مناقصه  دعوت بعمل مي آيد جهت خرید اسناد مناقصه  از تاريخ 9/2/96  لغايت 21/2/96 به شهرداری مرکز ،مديريت امور قراردادها و جهت تسلیم پیشنهادات تا مورخ 26/2/96 به دبیرخانه شهرداری مرکز مراجعه نمایند.  در ضمن شهرداری در رد يا قبول پيشنهادات مختار است و شرکت کنندگان بايد مبلغ -/000/000/112 ریال را به عنوان تضمين شرکت در مناقصه  به صورت وجه نقد واريزی و یا ضمانت نامه بانکی به همراه سایر اسناد تحویل نمایند  . بازگشايي پاکات در تاريخ 27/2/96 انجام خواهد شد و در صورتی که برندگان  مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد و تنظیم بیمه نامه ها نشوند تضمین شرکت در مناقصه آنها به ترتیب به نفع سازمان ضبط خواهد شد. بديهي است كه هزينه چاپ آگهي  بعهده برنده مناقصه ميباشد.و ساير اطلاعات و جزئيات در اسناد مناقصه  مندرج است .

روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری کرمان

اينجا شهرداري کرمان ...
      سامانه ارتباط مردمی : 137
      سامانه پیامکی : 10001371000
      ارتباط با شهردار
      تلفن های تماس : 32268350-034
      آدرس ساختمان شهرداری مرکز :
      کرمان - خیابان سپه