((آگهی مزايده بهره برداری از جايگاههای CNG ))

سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداری کرمان در نظر دارد بهره برداری از جايگاههای CNG جنگل قائم و 22 بهمن را از طريق برگزاری مزايده عمومی واگذار نماید لذا از شرکتهای دارای مجوز رسمی از شرکت گاز خودرو و يا شرکت نفت (مجوز ذکر شده بایستی دارای حداقل سه ماه اعتبار باشد) دعوت بعمل مي آيد ضمن معرفی کتبی نماینده خود برای خريد اسناد مزايده از تاريخ 21/2/96 لغایت 2/3/96 و جهت تسليم پيشنهادات تا تاريخ 7/3/96 به مديريت امور قراردادهای شهرداری مرکز واقع در کرمان ، خيابان سپه مراجعه نمايند در ضمن شهرداری در رد يا قبول پيشنهادات مختار است و شرکت کنندگان بايد مبلغ                      -/000/000/140 ریال به عنوان تضمين شرکت در مزايده به صورت ضمانت نامه بانکی و يا وجه نقد واريزی به همراه ساير مدارک تحويل نمايند بازگشايي پاکات در تاريخ 8/3/96 انجام می شود و درصورتيكه برندگان مزايده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند تضمين شرکت در مزايده آنها به ترتيب به نفع سازمان ضبط خواهد شد. در ضمن هزينه چاپ آگهي در روزنامه ها بعهده برنده مزايده ميباشد وساير مشخصات و شرايط در اسناد مزايده مندرج است.

                                                                                   روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری کرمان

اينجا شهرداري کرمان ...
      سامانه ارتباط مردمی : 137
      سامانه پیامکی : 10001371000
      ارتباط با شهردار
      تلفن های تماس : 32268350-034
      آدرس ساختمان شهرداری مرکز :
      کرمان - خیابان سپه