مزایده و مناقصه و فراخوان


 آگهی مناقصه پوشش بیمه شخص ثالث و بدنه   

 

 سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری کرمان در نظر دارد جهت پوشش بیمه شخص ثالث تعداد 226 و بیمه بدنه تعداد 14 دستگاه ماشین آلات سبک و سنگین  به مدت 12 ماه و بشرح مندرج در اسناد مناقصه از طريق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نمايد  لذا از كليه بیمه گرهای واجد شرایط و متقاضی شرکت در مناقصه  دعوت بعمل مي آيد جهت خرید اسناد مناقصه  از تاريخ 9/2/96  لغايت 21/2/96 به شهرداری مرکز ،مديريت امور قراردادها و جهت تسلیم پیشنهادات تا مورخ 26/2/96 به دبیرخانه شهرداری مرکز مراجعه نمایند.  در ضمن شهرداری در رد يا قبول پيشنهادات مختار است و شرکت کنندگان بايد مبلغ -/000/000/112 ریال را به عنوان تضمين شرکت در مناقصه  به صورت وجه نقد واريزی و یا ضمانت نامه بانکی به همراه سایر اسناد تحویل نمایند  . بازگشايي پاکات در تاريخ 27/2/96 انجام خواهد شد و در صورتی که برندگان  مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد و تنظیم بیمه نامه ها نشوند تضمین شرکت در مناقصه آنها به ترتیب به نفع سازمان ضبط خواهد شد. بديهي است كه هزينه چاپ آگهي  بعهده برنده مناقصه ميباشد.و ساير اطلاعات و جزئيات در اسناد مناقصه  مندرج است .

روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری کرمان

 آگهي مزایده عمومي

سازمان اتوبوسرانی کرمان و حومه در نظر دارد نسبت به واگذاري تبليغات بدنه تعداد 50 دستگاه اتوبوس ملکی و  فعال خود به شرح مندرج در اسناد مزایده از طريق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید . لذا از كليه شرکتهای تبلیغاتی دارای مجوز از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی دعوت بعمل مي آيد جهت خريد اسناد مزایده از تاريخ 94/3/30  لغایت 94/4/15  و جهت تسليم پيشنهادات تا تاريخ 94/4/20 به مديريت امور قراردادهای شهرداری مرکز  به آدرس کرمان ، خيابان سپه مراجعه نمايند. در ضمن شهرداری در رد يا قبول پيشنهادات مختار است و شرکت کنندگان بايد مبلغ -/45/000/000 ریال به عنوان ضمانت شرکت در مزایده به صورت ضمانت نامه بانکی در وجه سازمان اتوبوسرانی کرمان به همراه ساير مدارک تحويل نمايند بازگشايي پاکات در تاريخ 94/4/21 انجام می شود و در صورتيكه برندگان مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ضمانت نامه آنها به ترتيب به نفع سازمان ضبط خواهد شد. بديهي است كه هزينه چاپ آگهي بعهده برنده مزایده ميباشد و ساير اطلاعات و جزئيات در اسناد مزایده مندرج است.

                                                                                                    روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری کرمان

فراخوان مشارکت

شهرداری کرمان در راستای اجرای ماده 3 اساس نامه میادین میوه و تره بار و سیاستهای مشارکت مردمی به منظور رعایت حقوق شهروندی و توزیع عادلانه میوه و تره بار در نظر دارد نسبت به صدور مجوز احداث بازارچه میوه و تره بار در زمین های با مالکیت افراد یا موسساتی که کاربری غیر تجاری و مناسب برای احداث بازارچه دارند اقدام نماید. لذا از کلیه واجدین شرایط اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای زمین مناسب با مالکیت جهت سرمایه گذاری و احداث بازراچه میوه  وتره بار می باشند دعوت به عمل می آید ، جهت کسب اطلاعات بیشتر و تعیین تکلیف به سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری کرمان مراجعه نمایند.

روابط  عمومی و امور بین الملل شهرداری کرمان

فراخوان مشارکت

شهرداری کرمان در راستای اجرای ماده 3 اساس نامه میادین میوه و تره بار و سیاستهای مشارکت مردمی به منظور رعایت حقوق شهروندی و توزیع عادلانه میوه و تره بار در نظر دارد نسبت به صدور مجوز احداث بازارچه میوه و تره بار در زمین های با مالکیت افراد یا موسساتی که کاربری غیر تجاری و مناسب برای احداث بازارچه دارند اقدام نماید. لذا از کلیه واجدین شرایط اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای زمین مناسب با مالکیت جهت سرمایه گذاری و احداث بازراچه میوه  وتره بار می باشند دعوت به عمل می آید ، جهت کسب اطلاعات بیشتر و تعیین تکلیف به سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری کرمان مراجعه نمایند.

روابط  عمومی و امور بین الملل شهرداری کرمان

فراخوان

شهرداری کرمان قصد دارد نگهداری قسمتی از فضای سبز شهر کرمان را به بخش خصوصی واگذار نماید.

لذا از شرکت های کشاورزی فضای سبز ذیصلاح دعوت به عمل می آید اسناد خود را جهت بررسی به دبیرخانه سازمان پارکها و فضای سبز شهر کرمان (واقع در جنگل قائم ) تحویل نمایند.

روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری کرمان

اينجا شهرداري کرمان ...
      سامانه ارتباط مردمی : 137
      سامانه پیامکی : 10001371000
      تلفن های تماس : 32268350-034
      آدرس ساختمان شهرداری مرکز :
      کرمان - خیابان سپه