مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی کرمان عنوان کرد:

صرفه جویی در مصرف سوخت با بازسازی اتوبوس‌ها

 

سرویس خبر: اداره روابط عمومی و امور بین‌الملل شهرداری کرمان

 مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی کرمان و حومه، صرفه جویی در مصرف سوخت با بازسازی اتوبوس ها را یکـی از نتایـج مثبـت اقدامات سازمان در سال گذشته عنوان کرد.

محمود ایرانمنش گفت: این اقدام منجر به صرفه جویی 200 هـزار لیتری در مصـرف گازوئیل شده که در نتیجـه‌ی اقدامات مختلفی از جمله بازسـازی اتوبوس هـا و سـوخت دهی بر اسـاس پیمایـش اتوبوس هـا محقـق شـده اسـت.

وی با بیان اینکه روغن خودرو بر اسـاس کیلومتر و میزان پیمایـش، عـوض می‌شود، تصریح کرد: از آنجا که کیلومتر شـمار اکثـر خودروهـای سازمان خـراب بـود، ایـن پیمایش درسـت انجـام نمی شـد؛ امـا بـا بازسـازی و تعمیـر 53 دستگاه اتوبوس، 100 میلیـون تومـان در ایـن بخـش نیز صرفه جویـی داشـتیم.

اينجا شهرداري کرمان ...
      سامانه ارتباط مردمی : 137
      سامانه پیامکی : 10001371000
      ارتباط با شهردار
      تلفن های تماس : 32268350-034
      آدرس ساختمان شهرداری مرکز :
      کرمان - خیابان سپه