بازنشستگان کشوری برای شرکت در جشنواره ورزشی اقدام کنند

 

بازنشستگان کشوری برای شرکت در جشنواره ورزشی اقدام کنند.

 

 بازنشستگان کشوری می توانند از هم اکنون جهت ثبت نام و شرکت درمسابقات به آدرس کرمان بلوار جمهوری اسلامی خیابان والفجر نبش والفجر 12یاخانه مهر واقع درپارک مادر مراجعه نمایند

اينجا شهرداري کرمان ...
      سامانه ارتباط مردمی : 137
      سامانه پیامکی : 10001371000
      ارتباط با شهردار
      تلفن های تماس : 32268350-034
      آدرس ساختمان شهرداری مرکز :
      کرمان - خیابان سپه